De eerste stap naar een gehoorzame en welopgevoede hond.

 

 

Ons Huishoudelijkreglement

Dit huishoudelijkreglement is aansluitend en aanvullend bij de statuten van de vzw.

In geval van betwisting hebben de statuten voorrang
Het huishoudelijk reglement is  goedgekeurd door de algemene vergadering van 26/01/2007.

  

1. Dit huishoudelijkreglement is de verwoording van hetgeen ieder lid, instructeur en beheerder  van  de vereniging dient

    te respecteren

2. Elk lid dient tijdig zijn jaarlijks lidgeld te voldoen  ifv de decretale verzekering

3. Elk lid onderschrijft bij zijn inschrijving een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te hebben

4. Elk lid kan kennis nemen van de statuten van de vereniging

5. Elk lid kan kennis nemen van het huishoudelijkreglement

6. Het huishoudelijkreglement is opgenomen in het clubblad en duidelijk zichtbaar opgehangen in de kantine,   elk lid zal,

    voor zijn inschrijving, hierop worden gewezen

7. Elk lid wordt uitgenodigd op de algemene vergadering, datum – uur en plaats wordt bepaald door de raad van bestuur en

    schriftelijk ter kennis gebracht van de leden

8. Door de betaling van het jaarlijks lidgeld worden de voorwaarden en bepalingen van de statuten en het huishoudelijk

    reglement onderschreven

9. De ondertekende verklaring bij toetreding tot de vereniging, dat het lid een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid

    alle risico’s” heeft,  is ook van toepassing bij verlenging van het lidmaatschap

10. Het lidmaatschap bestrijkt altijd 12 maanden en gaat in op de datum van inschrijving en neemt een einde door:

-        opzegging door het lid

-        door niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum

-        door opzegging namens de vereniging, dit kan alleen worden uitgesproken door de raad van beheer  

         wanneer het lid handelingen stelt, in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement of de

         vereniging op onredelijke wijze zou behandelen en benadelen

11. De vereniging telt werkende leden en niet- werkende  leden

12. Een werkend lid is de geleider die het volledige lidmaatschap heeft

13. Een niet werkend lid is de persoon die sympathie heeft voor de vereniging, deze vallen door hun lidmaatschap onder de

      voorwaarden en bepalingen van de verzekering

14. Enkel de werkende leden hebben stemrecht op de algemene vergadering

15. Een tweede en volgende hond van éénzelfde geleider wordt ingeschreven aan een gereduceerd tarief

16. Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel

      hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de vereniging, als elders.

      Zowel voor, tijdens als na de les

17. De minimum leeftijd van de geleiders gehoorzaamheid wordt bepaald op 14 jaar                                                        

      Toetreding voor 12 tot 14-jarigen mits bepaalde voorwaarden:

-        de geleider moet de hond fysiek de baas kunnen en de nodig maturiteit hebben

-        de club stelt een proefperiode van 4 weken voor waarna een evaluatie volgt.

-        indien blijkt dat de geleider de hond niet fysiek onder controle heeft, of indien de geleider niet de nodige

         maturiteit zou hebben, behoudt de club zich het recht toe de hond en/of de jonge geleider te weigeren

         voor de volgende lessen. Het lidgeld wordt betaald na de eerste proefles en zal na een eventuele

         weigering terugbetaald worden.

-        de (jeugdige) geleider moet steeds begeleid worden door een volwassene die gedurende de ganse duur

         van de les aanwezig is op de terreinen van de club en door ondertekening de verantwoordelijkheid op

         zich neemt

18. De minimum leeftijd van de geleiders voor pakwerk wordt bepaald op 16 jaar - een afwijking van 14 tot 16 kan worden

      toegestaan onder dezelfde voorwaarde als voorgaande – art. 17

19. De hond dient ingeënt te zijn tegen de gebruikelijke besmettelijke hondenziekten en de kennelhoest. Als bewijs

      daarvan dient het inentingsboekje op de eerste vraag voorgelegd te worden

20. Zieke honden worden niet toegelaten tot de les

21. Loopse teven worden niet toegelaten tot de terreinen en lokalen in gebruik door de vereniging, voor wedstrijden zijn de

      bepalingen van de inrichters van toepassing

22. Agressie jegens de hond wordt niet geduld

23. Dronken geleiders worden niet toegelaten op de oefenterreinen,  evenals roken en het gebruik van mobiele telefoons.

24. Bij een ongeval met derden dient steeds de clubverzekering te worden ingelicht en de eigen verzekering burgerlijke

      aansprakelijkheid, het zijn de verzekeringen onderling welke de verantwoordelijkheid tot vergoedingen  bepalen

25.Ouders of begeleiders blijven verantwoordelijk voor kinderen aan hun toevertrouwd

26.De geleiders worden verzocht, voor de terreinen te betreden, hun honden te laten gebruik maken van de plasweide – de

     uitwerpselen van de hond worden door de geleider onmiddellijk verwijderd, zowel op het terrein als daarbuiten

27. Ongelukjes” zullen door de geleider worden verwijderd en hebben een “voorbeeld boete” tot gevolg van 50 eurocent –

      puppy’s zijn hier om opvoedkundige redenen van vrijgesteld

28. De lessen beginnen op de aangegeven tijdstippen – de geleiders wachten op de instructeur voor het betreden van de

      terreinen

29. De lessen eindigen op aanwijzing van de instructeur

30. Meningsverschillen tussen geleiders en instructeurs of instructeurs onderling dienen te worden beslecht buiten het

      oefenterrein en in aanwezigheid van minstens één beheerder

31. Honden zijn steeds aangelijnd, zowel op als buiten de terreinen, op de parking en in de kantine

33. Onderhavig artikel is enkel van toepassing voor de leden van het NVBK – Elk lid dat voldaan heeft aan de betaling van

      zijn lidgeld heeft altijd het recht, zoals alle leden welke in orde zijn met de reglementen, gebruik te maken van het

      materiaal en het terrein van de club alsook beroep te doen op de aanvalsman om zijn  hond af te richten.  Dit is enkel  

      en alleen toegelaten in aanwezigheid en met de uitdrukkelijke toestemming van de aangestelde aanvalsman van de

      club.

34. Onderhavig artikel is enkel van toepassing voor de leden van het NVBK  -  Bij verandering van club dient de geleider en

      de club zich te gedragen volgens de bepalingen van het NVBK

35. Onderhavig artikel is enkel van toepassing voor de leden van het NVBK  - bezwaren tegen de club of het NVBK dienen te

      worden afgehandeld  volgens de voorschriften van het NVBK

36. Geleiders/honden vreemd aan de vereniging, welke  toevallig en sporadisch  pakwerk komen beoefenen, dienen zich

      steeds eerst aan te melden bij een bestuurslid

37. De geleiders worden verondersteld steeds de regels van welvoeglijkheid en verantwoordelijkheid t.o.v. van derden in

      acht te nemen, dit om ongevallen te voorkomen

38. Na de training worden de terreinen opgeruimd  door de instructeur en geleiders

39. Ongevallen met honden in de kantine en op de parking vallen onder de verantwoordelijkheid van de geleider

40. Verkeersongevallen op de parking vallen onder de verantwoordelijkheid van de autobestuurders

41. Tot wijziging/aanvulling van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene ledenvergadering met

      tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil

      hieromtrent beslist de algemene ledenvergadering, in spoedeisende gevallen de raad van beheer

42. Voor goedkeuring door de ondergetekende leden van de raad van beheer van hondenschool ‘Apportje – wijzigingen

      zullen enkel kunnen aangebracht na goedkeuring door de algemene vergadering