Reglement

Dit huishoudelijk reglement is aansluitend en aanvullend bij de statuten van de vzw.
In geval van betwisting hebben de statuten voorrang. Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 26/01/2007.

1. Dit huishoudelijk reglement is de verwoording van hetgeen ieder lid, instructeur en beheerder van de vereniging dient te respecteren.

2. Elk lid dient tijdig zijn jaarlijks lidgeld te voldoen in functie van de decretale verzekering.

3. Elk lid onderschrijft bij zijn inschrijving een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te hebben.

4. Elk lid kan kennis nemen van de statuten van de vereniging.

5. Elk lid kan kennis nemen van het huishoudelijkreglement.

6. Het huishoudelijkreglement is opgenomen in het clubblad en duidelijk zichtbaar opgehangen in de kantine. Elk lid zal, voor zijn inschrijving, hierop worden gewezen.

7. Elk lid wordt uitgenodigd op de algemene vergadering, datum – uur en plaats wordt bepaald door de raad van bestuur en schriftelijk ter kennis gebracht van de leden.
8. Door de betaling van het jaarlijks lidgeld worden de voorwaarden en bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement onderschreven.

9. De ondertekende verklaring bij toetreding tot de vereniging, dat het lid een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid alle risico’s’ heeft, is ook van toepassing bij verlenging van het lidmaatschap

10. Het lidmaatschap bestrijkt altijd 12 maanden en gaat in op de datum van inschrijving en neemt een einde door: opzegging door het lid, niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum, opzegging namens de vereniging. Dit laatste kan alleen worden uitgesproken door de raad van beheer wanneer het lid handelingen stelt, in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement of de vereniging op onredelijke wijze zou behandelen en benadelen.

11. De vereniging telt werkende leden en niet-werkende leden.

12. Een werkend lid is de geleider die het volledige lidmaatschap heeft.

13. Een niet-werkend lid is de persoon die sympathie heeft voor de vereniging, deze vallen door hun lidmaatschap onder de voorwaarden en bepalingen van de verzekering.

14. Enkel de werkende leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.

15. Een tweede en volgende hond van éénzelfde geleider wordt ingeschreven aan een gereduceerd tarief.

16. Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de vereniging, als elders en dit zowel voor, tijdens als na de les.

17. De minimumleeftijd van de geleiders gehoorzaamheid wordt bepaald op 14 jaar.
Toetreding voor 12 tot 14-jarigen mits bepaalde voorwaarden:
– de geleider moet de hond fysiek de baas kunnen en de nodig maturiteit hebben
– de club stelt een proefperiode van 4 weken voor waarna een evaluatie volgt
– indien blijkt dat de geleider de hond niet fysiek onder controle heeft, of indien de geleider niet de nodige maturiteit zou hebben, behoudt de club zich het recht toe de hond en/of de jonge geleider te weigeren voor de volgende lessen. Het lidgeld wordt betaald na de eerste proefles en zal na een eventuele weigering terugbetaald worden.
– de (jeugdige) geleider moet steeds begeleid worden door een volwassene die gedurende de ganse duur van de les aanwezig is op de terreinen van de club en door ondertekening de verantwoordelijkheid op zich neemt.

18. De minimum leeftijd van de geleiders voor pakwerk wordt bepaald op 16 jaar -een afwijking van 14 tot 16 kan worden toegestaan onder dezelfde voorwaarde als voorgaande – art. 17.

19. De hond dient ingeënt te zijn tegen de gebruikelijke besmettelijke hondenziekten en de kennelhoest. Als bewijs daarvan dient het inentingsboekje op de eerste vraag voorgelegd te worden.

20. Zieke honden worden niet toegelaten tot de les.

21. Loopse teven worden niet toegelaten tot de terreinen en lokalen in gebruik door de vereniging, voor wedstrijden zijn de bepalingen van de inrichters van toepassing.

22. Agressie jegens de hond wordt niet geduld.

23. Dronken geleiders worden niet toegelaten op de oefenterreinen, evenals roken en het gebruik van mobiele telefoons.

24. Bij een ongeval met derden dient steeds de clubverzekering te worden ingelicht en de eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, het zijn de verzekeringen onderling welke de verantwoordelijkheid tot vergoedingen bepalen.

25. Ouders of begeleiders blijven verantwoordelijk voor kinderen aan hun toevertrouwd.

26. De geleiders worden verzocht, voor de terreinen te betreden, hun honden te laten gebruik maken van de plasweide. Uitwerpselen van de hond worden door de geleider onmiddellijk verwijderd, zowel op het terrein als daarbuiten.

27. ‘Ongelukjes’ zullen door de geleider worden verwijderd en hebben een ‘voorbeeldboete’ tot gevolg van 50 eurocent. Puppy’s zijn hier om opvoedkundige redenen van vrijgesteld.

28. De lessen beginnen op de aangegeven tijdstippen. De geleiders wachten op de instructeur voor het betreden van de terreinen.

29. De lessen eindigen op aanwijzing van de instructeur.

30. Meningsverschillen tussen geleiders en instructeurs of instructeurs onderling dienen te worden beslecht buiten het oefenterrein en in aanwezigheid van minstens één beheerder.

31. Honden zijn steeds aangelijnd, zowel op als buiten de terreinen, op de parking en in de kantine.

33. Onderhavig artikel is enkel van toepassing voor de leden van het NVBK. Elk lid dat voldaan heeft aan de betaling van zijn lidgeld heeft altijd het recht, zoals alle leden welke in orde zijn met de reglementen, gebruik te maken van het materiaal en het terrein van de club alsook beroep te doen op de aanvalsman om zijn hond af te richten. Dit is enkel en alleen toegelaten in aanwezigheid en met de uitdrukkelijke toestemming van de aangestelde aanvalsman van de club.

34. Onderhavig artikel is enkel van toepassing voor de leden van het NVBK. Bij verandering van club dient de geleider en de club zich te gedragen volgens de bepalingen van het NVBK.

35. Onderhavig artikel is enkel van toepassing voor de leden van het NVBK. Bzwaren tegen de club of het NVBK dienen te worden afgehandeld volgens de voorschriften van het NVBK.

36. Geleiders/honden vreemd aan de vereniging, welke toevallig en sporadisch pakwerk komen beoefenen, dienen zich steeds eerst aan te melden bij een bestuurslid.

37. De geleiders worden verondersteld steeds de regels van welvoeglijkheid en verantwoordelijkheid t.o.v. van derden in acht te nemen, dit om ongevallen te voorkomen.

38. Na de training worden de terreinen opgeruimd door de instructeur en geleiders.

39. Ongevallen met honden in de kantine en op de parking vallen onder de verantwoordelijkheid van de geleider.

40. Verkeersongevallen op de parking vallen onder de verantwoordelijkheid van de autobestuurders.

41. Tot wijziging/aanvulling van dit reglement kan alleen worden besloten in een Algemene Ledenvergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil hieromtrent beslist de Algemene Ledenvergadering, in spoedeisende gevallen de Raad van Beheer.

42. Voor goedkeuring door de ondergetekende leden van de raad van beheer van hondenschool ‘t Apportje. Wijzigingen zullen enkel kunnen aangebracht na goedkeuring door de Algemene Vergadering.